શાળાનું રજીસ્ટ્રેશન
કરવા ક્લિક કરો Register
વિદ્યાર્થીઓનું રજીસ્ટ્રેશન કરવા લોગઈન કરો.Login કોલેજનું રજીસ્ટ્રેશન
કરવા ક્લિક કરો Register
રજીસ્ટર થયેલા શાળાના વિજેતાના નામ જોવા અને ઈમેલ મેળવવા ક્લિક કરો.           રજીસ્ટર થયેલા કોલેજના વિજેતાના નામ જોવા અને ઈમેલ મેળવવા ક્લિક કરો.
શાળા કક્ષાએ વિજેતા સ્પર્ધકોનું રજીસ્ટ્રેશન કરવા માટે તમારી શાળાનો જીલ્લો/મહાનગરપાલિકા પસંદ કરો.           કોલેજ કક્ષાએ વિજેતા સ્પર્ધકોનું રજીસ્ટ્રેશન કરવા માટે તમારી કોલેજનો જીલ્લો/મહાનગરપાલિકા પસંદ કરો.
અમદાવાદ મહાનગરપાલિકા અમદાવાદ ગ્રામ્ય અમરેલી આણંદ અરવલ્લી બનાસકાંઠા ભરુચ ભાવનગર મહાનગરપાલિકા ભાવનગર ગ્રામ્ય બોટાદ છોટા ઉદેપુર દાહોદ ડાંગ દેવભૂમિ દ્વારકા ગાંધીનગર મહાનગરપાલિકા ગાંધીનગર ગ્રામ્ય ગીર સોમનાથ જામનગર મહાનગરપાલિકા જામનગર ગ્રામ્ય જુનાગઢ જુનાગઢ મહાનગરપાલિકા કચ્છ ખેડા મહેસાણા મહીસાગર મોરબી નર્મદા નવસારી પંચમહાલ પાટણ પોરબંદર રાજકોટ મહાનગરપાલિકા રાજકોટ ગ્રામ્ય સાબરકાંઠા સુરત મહાનગરપાલિકા સુરત ગ્રામ્ય સુરેન્દ્રનગર તાપી વડોદરા મહાનગરપાલિકા વડોદરા ગ્રામ્ય વલસાડ           અમદાવાદ મહાનગરપાલિકા અમદાવાદ ગ્રામ્ય અમરેલી આણંદ અરવલ્લી બનાસકાંઠા ભરુચ ભાવનગર મહાનગરપાલિકા ભાવનગર ગ્રામ્ય બોટાદ છોટા ઉદેપુર દાહોદ ડાંગ દેવભૂમિ દ્વારકા ગાંધીનગર મહાનગરપાલિકા ગાંધીનગર ગ્રામ્ય ગીર સોમનાથ જામનગર મહાનગરપાલિકા જામનગર ગ્રામ્ય જુનાગઢ જુનાગઢ મહાનગરપાલિકા કચ્છ ખેડા મહેસાણા મહીસાગર મોરબી નર્મદા નવસારી પંચમહાલ પાટણ પોરબંદર રાજકોટ મહાનગરપાલિકા રાજકોટ ગ્રામ્ય સાબરકાંઠા સુરત મહાનગરપાલિકા સુરત ગ્રામ્ય સુરેન્દ્રનગર તાપી વડોદરા મહાનગરપાલિકા વડોદરા ગ્રામ્ય વલસાડ
Username:  
Password: